Portfolio

/Portfolio/

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 20000

,

ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งความสำเร็จของทาง บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (ITSM: Information Technology Service Management System) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นหนึ่งในการการันตีเรื่องการบริหารบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เนื่องด้วยหลักการของ ITSM คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกค้า (Customers) เป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [...]

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System)

,

อีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) ที่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล ในวาระโอกาสอันดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ (ซ้าย) Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเสนีย์ [...]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา [...]

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมร เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

,

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สมร  เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าดอกไม้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัท [...]

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจของคนไทยในทุกระดับ  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จึงได้มีการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จาก ISO/IEC 27001:2005 จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13  มกราคม เวลา 9.30 น. ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย บริษัท บูโร [...]