6 มีนาคม 2557 – ทีม IT อิออน (AEON) จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการ upgrade มาตรฐาน ISO 27001:2013 เพื่อเสริมมาตรการความปลอดภัยไอที สร้างความเชื่อมั่นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร บุคลากร ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดย ACinfotec Training Center ได้จัดอบรมหลักสูตร ISMS Intensive Training ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ AEON โดยวิทยากรวันนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant ของ ACinfotec Training Center

20140306_AEON