Acinfotec –เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัทเอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตร Security Awareness ให้กับบริษัทท่อส่งน้ำมัน Thappline ซึ่งสอนโดย ดร.ศุภกร กังพิศดาร การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2รุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้วิธีการป้องกันเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ทางทีมงานและวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน