22 มีนาคม 2557 – ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant ของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ ให้ไปบรรยายพิเศษในวิชา Information Security and Risk Management ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ

20140322_Mahidol