ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย ทาง ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) นำโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant ได้รับเกียตริให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในกลุ่มย่อยที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Digitizing Insurance Supervisory Framework” โดยมี นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ผู้บริหารของ ACinfotec ได้ให้คำแนะนำกับทาง คปภ.และผู้บริหารบริษัทประกันภัยบริษัทต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องการจะขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยนั้น ต้องมีการประยุกต์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างจริงจัง แต่สิ่งที่ต้องยกระดับควบคู่ไปกับเทคโนโลยีนั้น คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะผู้ใช้บริการของธุรกิจประกันภัย ไม่เพียงแต่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการรับบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาอีกด้วย ดังนั้นธุรกิจประกันภัยจึงควรนำมาตรฐานสากลเข้ามาให้ผู้ใช้บริการ ทั้งเรื่องของการจัดชุดข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาความปลอดภัย ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งทาง คปภ. เอง ควรต้องมีการตรวจสอบและให้คะแนนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีแก่บริษัทในธุรกิจประกันภัยทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของแต่ละบริษัทประกันภัยต่อไป

คุณศาศวัตได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทุกวันนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นเราต้องยกระดับไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันแต่ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพราะแม้ว่าเราจะถูกโจมตีหรือเกิดวิกฤติภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น แต่เราจะต้องให้บริการลูกค้าต่อไปได้ นั่นหมายถึง เราต้องรับมือกับทุกวิกฤติให้ได้ และทำให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ACinfotec ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ให้เกียรติบริษัทของเรา ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีการประชุม CEO Insurance Forum 2022 ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบบรรยายพิเศษครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทประกันภัยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับการสร้างมาตรฐานในการรักษาข้อมูลองค์กร และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อันรวมไปถึงการสร้างเกราะป้องกันให้ระบบประกันภัยของไทยมีความแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป