[Classified]

>[Classified]

About [Classified]

This author has not yet filled in any details.
So far [Classified] has created 11 blog entries.

Ep.2 การเตรียมความพร้อม 11 มาตรการควบคุมใหม่สำหรับ ISO 27002 เวอร์ชันใหม่

จากบทความ ep. 1 เรื่องการเตรียมการสำหรับมาตรฐานใหม่ [บทความก่อนหน้า] ในบทความถัดจากนี้เป็นข้อมูลสำหรับมาตรการควบคุม (control) ใหม่ทั้ง 11 ข้อ โดยบทความนี้จะเป็นการวิเคราะห์ใน 2 clause คือ Clause 5 Organizational และ Clause 7 Physical ประกอบด้วย 4 มาตรการควบคุมดังต่อไปนี้ 5.7 Threat intelligence5.23 Information security for [...]

ทำไมต้องใช้บริการ Outsourced DPO

ทำไมต้องใช้บริการ Outsourced DPO? พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทำให้ทุก ๆ องค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ โทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง โดยมีบทลงโทษแตกต่างกันไปเช่น ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท [...]

Ep.1 ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISO 27002 เวอร์ชันใหม่

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรการควบคุมในมาตรฐานฉบับนี้ถือว่าเป็นชุดมาตรการควบคุมที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยเองนั้นมาตรฐานฉบับนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลบนเว็บ ISO ที่มีการสำรวจองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉบับนี้ http://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/Survey-data/iso_27001_iso_survey2015.xls เป็นข้อมูลที่ทำการสำรวจเมื่อปี 2015 จากข้อมูลในช่วงปีนั้นประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานเกือบ 200 องค์กร โดยคาดการณ์ว่าปัจจุบันในปี 2021 องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในประเทศไทยอาจจะมีมากกว่า 400 องค์กร เนื่องจากหลายหน่วยงานกำกับในประเทศไทยได้นำมาตรฐานฉบับนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของประกาศด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการกำหนดให้องค์กรภายใต้การกำกับดูแล ต้องขอการรับรองมาตรฐานฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ [...]