Phattarapol Phattarakompongsakorn

>Phattarapol Phattarakompongsakorn

About Phattarapol Phattarakompongsakorn

This author has not yet filled in any details.
So far Phattarapol Phattarakompongsakorn has created 2 blog entries.

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศ คปภ.

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 ที่มาและความสำคัญ ด้วยเหตุที่บริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย หลายแห่ง ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า เช่น การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นย่อมนำความเสี่ยงแฝงมาด้วย กระบวนการ [...]

บริการให้คำปรึกษา และตรวจรับรอง Digital Insurance ตามประกาศ คปภ.

ACinfotec กับการบริการให้คำปรึกษา และตรวจรับรอง Digital Insurance ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกัน การเสนอขายกรมธรรม์และ การชดใช้เงินตามสัญญา โดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ที่มาของการให้บริการ ตามประกาศของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  ออกกรมธรรม์ประกัน การเสนอขายกรมธรรม์และ การชดใช้เงินตามสัญญา โดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เล้ว ทำให้บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต รวมถึงนายหน้าหรือธนาคาร ที่ต้องการให้บริการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการตรวจการรับรองระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับใบอนุญาต [...]