Project Description

ทีมวิทยากร เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลภูฏาน 

ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “Infocomm Security focused on Proactive Information Security Management for Bhutan Government” (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภูฏาน จำนวน 7 ท่าน ระหว่างวันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2556 ในโอกาสนี้ บริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ

  • Remote access and VPN
  • Web filtering and logging
  • Email security
  • Ethical hacking/Penetration testing
  • Monitoring, evaluating and managing security threats
  • Penetration Testing

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความรู้ และให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป