Project Description

เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีความมุ่งหมายที่จะนำวิชาการแขนงต่างๆ ที่ควรศึกษา ออกเผยแพร่แก่เยาวชน ให้แพร่หลายทั่วถึง เพื่อเยาวชนสามารถหาความรู้ และช่วยเหลือตัวเองได้ จากการอ่านหนังสือ และในยุคดิจิตอลแบบนี้หนังสือหรือสื่อต่างๆ ได้เปลี่ยนไปในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น การจัดทำหนังสือเป็นรูปเล่มจึงมีน้อยลงทุกวันรวมถึงเงินทุนในการจัดทำด้วย ทางผู้บริหารเอซีฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน และทำประโยชน์เพื่อสังคม

DSCF4079

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ACinfotec โดยอาจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์ และ คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ได้บริจาคเงินสบทบทุน จำนวน 100,000  บาท ณ อาคารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชั้น 2 และได้รับเกียรติจาก ดร.ฑิตติมา วัชัยรัตน์ เลขาธิการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นพันธกิจของโครงการฯในการทำประโยชน์ต่อไป อีกทั้งภายในปีนี้ ทีมงาน ACinfotec จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านไซเบอร์ให้กับโครงการฯอีกด้วย