Project Description

ACinfotec ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ในการก่อตั้ง และให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หลากหลายองค์กรในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ACinfotec โดยตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย คุณนลินธีร ผดุงไทย ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมฝึกอบรม ได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูปริตรโกศล กรรมการและเลขานุการ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลต่อไป

.

.

 

พร้อมกันนี้ ท่านพระครูได้มอบเหรียญที่ระลึกให้บริษัท ฯ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยเหรียญนี้ด้านหน้าเหรียญประกอบด้วยองค์พระประธาน 2 รูป คือ พระพุทธชินสีห์ ซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญมาทั้งองค์ราวปี พ.ศ. 2373 และพระสุวรรณเขต หรือ “พระโต” หรือ หลวงพ่อเพชร พระประธานองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานไว้เบื้องหลังพระพุทธชินสีห์ เป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถนี้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนด้านหลังเหรียญนั้นเป็นพระเจดีย์ใหญ่ของวัดบวรนิเวศวิหาร ก่อพระฤกษ์เมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถาะ ตรีศก จ.ศ.1193 (วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2374) ในสมัยรัชกาลที่ 3 และใช้เวลาก่อสร้างต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่  4

 


และบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ยังได้ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED (คอนเน็กซ์อีดี) เพื่อเติมเต็มฝันให้เป็นจริงด้วยโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาของนักเรียนจึงเปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยข้อจำกัดนี้เทคโนโลยีอาจยังเข้าไม่ทั่วถึงนักเรียนมากนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีมผู้บริหารของ    บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุน โครงการสานอนาคตทางการศึกษา CONNEXT ED (คอนเน็กซ์อีดี) ทั้งหมด 3 โครงการดังนี้

  1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ต.ไทยเจริญ  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร จำนวน 10,000 บาท
  2. โครงการเติมเต็มฝันให้เป็นจริงด้วยโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จำนวน 10,000 บาท
  3. โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ช่วยสานฝันเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองกะทิง ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นการส่งเสริม และเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ACinfotec ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาส และยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้า คิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัลอีกด้วย