Project Description

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director บริษัท ACinfotec Co.,Ltd. และทีมงาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013 ณ อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ โฮเทล

สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ทางด้านศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และ โปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนการขายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Fast Track จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ บริษัทโตเกียวมารีนฯ เล็งเห็นความสำคัญสำหรับการจัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เพื่อสร้างความอุ่นใจ และปลอดภัยให้แก่ลูกค้าสูงสุด ในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี หรือ To be a good Company ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มโตเกียวมารีนทั่วโลก ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและสังคมเป็นหลัก

มาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ติดต่อเราได้ที่นี่