Project Description

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems : ISMS) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองภายนอก (Certification Body : CB) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ เช่น การพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ กระบวนการทำงานของกรมการแพทย์ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมการแพทย์นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นยังคงไว้ด้วยความมั่นคงปลอดภัย สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นตัวอย่างให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ และเราพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะคอยสนับสนุนกรมการแพทย์ทางด้าน IT Security ต่อไปในอนาคต

หากท่านกำลงมีแผนในการจัดทำมาตรด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมาตรฐานตัวอื่น ๆ เช่น ISO27001, ISO20000, ISO22301, ISO27701, PDPA, PCI ฯลฯ

Credits: ขอบคุณภาพจากกรมการแพทย์