Project Description

IRPC ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน พร้อมคณะ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ คุณ ปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems : ISMS) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองภายนอก (Certification Body : CB) ณ ห้องสวนสน  ชั้น 6  ตึก ENCO B

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการ ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างการผลิตประกอบด้วยโรงงานปิโตรเลียม และโรงงานปิโตรเคมีพร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ด้วยธุรกิจที่หลากหลายและลูกค้ามากมาย ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยทางผู้บริหารได้มีแนวความคิดในการนำระบบ ISO/IEC 27001: 2013 เข้ามาเป็นแนวทางปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงานภายในองค์กร  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 คือมาตรฐานชั้นนำในระดับสากลซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ องค์กรทั่วโลกได้ใช้ และคงรักษามาตรฐานของ ISO/IEC 27001: 2013 นี้ไว้เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่ง ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของการดำเนินงาน ปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จึงขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ และเราพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะคอยสนับสนุน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสต่อไป

 

หากท่านกำลงมีแผนในการจัดทำมาตรด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมาตรฐานตัวอื่น ๆ เช่น ISO27001, ISO20000, ISO22301, ISO27701, PDPA, PCI ฯลฯ

สามารถติดต่อทีม sales ได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]