Project Description

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจของคนไทยในทุกระดับ  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จึงได้มีการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จาก ISO/IEC 27001:2005 จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13  มกราคม เวลา 9.30 น. ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

 

S__4251819

 

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ และคณะที่ปรึกษาได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วย

S__4251817

เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ท่านได้เล็งเห็นว่า มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ว่าระบบงานและข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับบริการจากทางไปรษณีย์ไทยนั้น ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

S__4251816