Project Description

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

  ทางเอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.) ได้จัดทำโครงการพิเศษขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ สำหรับบุคลากรภายในบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรจาก Framework ขององค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล อาทิ ISC2, SANS, OWASP, ISO, PCI SSC, EC-Council นอกจากนี้ ยังออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้มาตรฐานของหลักสูตรดังกล่าว ทัดเทียมกับหลักสูตรชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการ

เอซีอินโฟเทคได้วางกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนและฝึกทำไปพร้อมกัน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าในวงการมาเป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก case study เรียนรู้การบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในด้าน Cybersecurity

ระหว่างโครงการ ผู้เข้าอบรมได้รับมอบหมายโปรเจคให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ และสร้างเครือข่ายภายในสมาคมฯ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับ Security Incident ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทสมาชิก

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจ ให้เราจัดหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 ติดต่อเราได้ที่นี่