Project Description

Fujitsu_01

เมื่อเร็วๆ นี้ Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd. ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี Mr.Uwe Roessiger, General Manager ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณปณีตา มาลัยวงศ์, Marketing Director บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เข้าร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา

 Fujitsu_02

ขอบเขตการจัดทำระบบ ISMS ของ Fujitsu ในครั้งนี้ คือ Data Center ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ จึงทำให้ Fujitsu ประสบความสำเร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ด้วยระยะเวลาอันสั้น

Fujitsu_03