Project Description

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา Healthcare Technology Summit 2014 ได้จัดขึ้นเพื่อตอบรับแผน เตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย และเตรียมพร้อมเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community: AEC” นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม ร่วมกับอีก 9 ประเทศ ในปี 2558

ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ทั้งการบริหารและด้านวิชาการต่อการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ผู้บริหารเอซีอินโฟเทค ได้ถือโอกาสไปร่วมการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ณ ห้องนภาลัย BC โรงแรมดุสิตธานี พัทยาเหนือ ชลบุรี ในหัวข้อ Privacy and Security : Challenges and Opportunities in Healthcare Identity ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 -10.30 น.