Project Description

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ ISO 27001 นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร และ คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณบุคลากร ใจดี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิก ISO/IEC 27001:2013 ให้กับ อ.พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายสารสนเทศ และ อ.นพ.สิทธาคม ผู้สันติ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสารสนเทศ และทีมงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยในทุกระดับ มีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย ซึ่งระบบสารสนเทศเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สำคัญที่จะส่งผลให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ให้ประสิทธิผล และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากลตามพันธกิจ

 

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 คือ มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) โดยระบบบริหารจัดการดังกล่าวที่องค์กรพึงปฏิบัติ จะนำมาซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปกป้องข้อมูล การปกป้องทรัพย์สิน และการปกป้องกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จึงขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มา ณ โอกาสนี้

 

 

หากบริษัทของท่านมีความสนใจหรือต้องการได้รับคำปรึกษาด้าน ISO27001 หรือ Standard ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-670-8980-3 หรืออีเมล [email protected]