Project Description

อีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) ที่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

20160216_102601

ในวาระโอกาสอันดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ (ซ้าย) Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเสนีย์ สมมา (ขวา) ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมและโครงข่ายโทรคมนาคมครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้งระบบการสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศ

Capture (2)

จากวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล” บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงมีแนวคิดนำมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 มาปฏิบัติใช้งานอย่างสอดคล้องเหมาะสม และทำให้สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลด้วย จึงได้เกิดเป็นโครงการการพัฒนาการบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) โดยได้มอบความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ให้เข้าร่วมดำเนินการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและร่วมพัฒนากระบวนการทำงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาจนเป็นผลสำเร็จ ณ ปัจจุบัน