สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

>สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ยกระดับความน่าเชื่อถือและทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน – Sales & Business Development Executive, คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง - Senior Consultant และ คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager [...]