อาหารและยา

>อาหารและยา

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 (Information Security Management [...]