Insurance

>Insurance

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย   จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยทางตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น     ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]