ReadyIDC

>ReadyIDC

ReadyIDC มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

,

บริษัท เรดดี้ ไอ ดี ซี จำกัด (ReadyIDC Co.,Ltd.) มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation พร้อมรองรับความต้องการการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค [...]