iStock_000019284513XSmall              

 

                ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทุกธุรกิจจะต้องมีการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการผลิต ด้านคุณภาพ ด้านการจัดส่งเป็นอย่างสูงนั้น ทางองค์กรต้องหาปัจจัยที่หลากหลายมาเพิ่มการพัฒนาองค์กร เช่น เครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุดิบใหม่ การขยายกำลังการผลิต แต่ปัจจัยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างประสิทธิภาพนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมาจาก “บุคลากรหรือคนในองค์กรนั้นเอง

               ดังนั้นถ้าปัจจัยทั้งหมดเกิดจาก บุคลากรหรือคนในองค์กร องค์กรจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านการฝึกอบรมที่มีอยู่มากมายทั้งทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิค ความสามัคคี และด้านจิตใจ

                บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงาน และบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของตนเอง มาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

               ในฐานะเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารองค์กร ที่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่เป็นจริง ขององค์กรได้นั้น คงต้องการบุคลากรที่ช่วยสานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเต็มความสามารถทั้ง กายและใจ ซึ่งองค์กรคงต้องการให้บุคลากรเหล่านั้น มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่จำเป็นที่องค์กร คาดหวังหรือต้องการจากบุคลากรภายใน ที่ช่วยส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

             ► บุคลากรมีเป้าหมายในระดับตนเอง หน่วยงาน และองค์กร ที่ชัดเจน
             ► บุคลากรมีความเข้าใจ และเกิดมุมมองที่ดี ต่อเป้าหมายขององค์กร
             ► บุคลากรมีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรมากขึ้น