ANALYTIC THINKING

 1. หลักการและเหตุผล

ในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ การขจัดปัญหาและหาทางป้องกันจึงเป็นงานๆ หนึ่งที่หัวหน้างานทุกคนต้องทำ ในปัจจุบันแนวคิดการแก้ไขปัญหาของหัวหน้ามักมาจาก อารมณ์ ความรู้ที่พอมี และประสบการณ์ที่เคยพบ เป็นเกณฑ์สำหรับตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยไม่ได้มีการสืบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงทำให้ปัญหานั่นๆยังคงอยู่เพราะไม่ได้ขจัดต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงออกไป

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางของการคิดก่อนการตัดสินใจจัดการกับปัญหาโดยมีการนำเครื่องมือนักคิดต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นหัวหน้างานทุกคนที่คิดว่าในการทำงานอาจจะมีปัญหาและต้องจัดการกับปัญหาจึงควรอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้สูงขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรืองานที่รับผิดชอบ

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการคิดวิเคราะห์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการคิดวิเคราะห์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำพาไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

 1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ
 • มีความสุข และความเข้าใจกับบุคลากรระหว่างวัยมากขึ้น
 • เข้าใจคนระหว่างวัย และสามารถให้คำชี้แนะ และรับฟังมากขึ้น
 • ลดอัตราการลาออกเนื่องจากความไม่เข้าใจกันในการปฏิบัติงาน
 1. โครงสร้างหัวข้อการอบรม
 • ผลลัพธ์และปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการคิดวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Failure and Negative Impacts in Thinking) กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นศักยภาพการคิด
 • กับดักและหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพการคิดของบุคคล (Pitfalls and Traps in Thinking) กิจกรรมการเรียนรู้ การเอาชนะหลุมพรางและกับดักการคิดของท่าน
 • แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นนักคิดที่มีประสิทธิผลสูงสำหรับคนทำงานและนักบริหารมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
 • เข้าใจกลไกกระบวนการคิดของมนุษย์ เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เราคิด ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับศักยภาพการคิดของมนุษย์
 • การคิดเชิงวิเคราะห์
  ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิเคราะห์
  ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์
  องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์
  แนวทางที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะ
 • หลักการและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพของการคิดและการวิเคราะห์
 1. เทคนิคการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังและมีความสนุกสนาน  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

• Action Learning 10 %

 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

• Role play 5 %

 1. Expertise and Q&A

เนื้อหาและรูปแบบของการบรรยาย:

-เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

-เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

 Training Info

Duration :          0.5 Day

Date :                    TBA

Time :                   9.00-12.00 (Flexible)

Venue :                Client’s Premise

Contact :             T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                                E  [email protected]