EFFECTIVE COMMUNICATIONS

 1. หลักการและเหตุผล

ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารของบุคลากร ร่วมกับการลดทอนอุปสรรคจากองค์ประกอบของการสื่อสาร อาทิ กระบวนการสื่อสาร เทคนิควิธีและรูปแบบการสื่อสาร

ตัวบุคคล (People) กระบวนการ (Process) และเทคนิคหรือเทคโนโลยี (Technology) ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมๆกันจึงจะสามารถบรรลุการ ปรับปรุงประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับส่วนงาน ระดับฝ่ายงานได้อย่างสมบูรณ์

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างกันในองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ

2.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม ในองค์กร

3.เพื่อฝึกฝนให้บุคลากร มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และต่อองค์กร

 1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ
 • แนวคิดใหม่ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในจิตใจสู่ภายนอก
 • สามารถเข้าใจจิตใจผู้รับการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดข้อมูล และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
 • บุคลากร มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร
 1. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของการสื่อสารแบบเดิมเพื่อสร้างฐานของความคิดใหม่

2. ขยายมุมมองความคิดโดยผ่านการลงมือปฏิบัติและกิจกรรม

 • เรียนรู้สิ่งสำคัญของการสร้างความสำเร็จของการสื่อสารมาจาก “พลังของคำพูด”
 • เรียนรู้สิ่งที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพคือ การดู การฟัง การได้ยิน
 • ฝึกการเรียนรู้การคิด การดู การฟัง และการได้ยิน ด้วยเทคนิคที่ทรงพลัง
 1. เทคนิคการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

• Action Learning 10 %

 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

• Role play 5 %

 Training Info

Duration :      0.5 Day

Date :                TBA

Time :                9.00-12.00 (Flexible)

Venue :             Client’s Premise

Contact :          T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                              E  [email protected]