PROBLEM SOLVING PROCESS TOOLS & TECHNICS

  1. หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาของทุกองค์กรนั้นเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูก ต้อง หลักที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร คือการมีทีมงานที่มีความเข้าใจในหลักของการตัดสินใจให้ถูกวิธี ซึ่งนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์กร ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจจึงเป็นกลจักรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน

องค์กรใดที่สามารถสร้างทีมงานให้เป็นนักวิเคราะห์ นักตัดสินใจ จึงเปรียบเสมือนมีนักวางกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ” จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของทีมงาน

รวมถึงผู้บริหารที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้องค์กรนั้นมีความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเย็น

  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีคิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

  1. เทคนิคการฝึกอบรม

•  หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม

•  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

•  Action Learning 10 %

  • ฟังคำบรรยาย 20 %
  • ฝึกปฏิบัติ 50 %
  • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

•  Role play 5 %

 

 Training Info

Duration :          0.5 Day

Date :                    TBA

Time :                   9.00-12.00 (Flexible)

Venue :               Client’s Premise

Contact :             T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                                 E  [email protected]