ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย ทาง ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., [...]