NDID Security Assessment บริการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาการตรวจประเมิน NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA)

NDID Security Assessment บริการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาการตรวจประเมิน NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA) ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ที่มีระบบ Digital ID ย่อมรู้จัก National Digital ID (ระบบ NDID) กันเป็นอย่างดี เพราะเริ่มใช้บริการกันมาตั้งแต่ปี 2020 ระบบ NDID เป็นระบบการพิสูจน์ และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท National Digital ID [...]