Digital Insurance

>Tag:Digital Insurance

Recap: สัมมนาออนไลน์ IT Risk Management Audit การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตามข้อกำหนดของ คปภ.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Preparing and Executing a Successful IT Risk Management Audit for Insurance Industry” การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตามข้อกำหนดของ คปภ. นำโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน IT Risk Management [...]

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศ คปภ.

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 ที่มาและความสำคัญ ด้วยเหตุที่บริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย หลายแห่ง ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า เช่น การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นย่อมนำความเสี่ยงแฝงมาด้วย กระบวนการ [...]

บริการให้คำปรึกษา และตรวจรับรอง Digital Insurance ตามประกาศ คปภ.

ACinfotec กับการบริการให้คำปรึกษา และตรวจรับรอง Digital Insurance ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกัน การเสนอขายกรมธรรม์และ การชดใช้เงินตามสัญญา โดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ที่มาของการให้บริการ ตามประกาศของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  ออกกรมธรรม์ประกัน การเสนอขายกรมธรรม์และ การชดใช้เงินตามสัญญา โดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เล้ว ทำให้บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต รวมถึงนายหน้าหรือธนาคาร ที่ต้องการให้บริการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการตรวจการรับรองระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับใบอนุญาต [...]