ทำไมต้องใช้บริการ Outsourced DPO

ทำไมต้องใช้บริการ Outsourced DPO? พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทำให้ทุก ๆ องค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ โทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง โดยมีบทลงโทษแตกต่างกันไปเช่น ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท [...]