insurance

>Tag:insurance

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย ทาง ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., [...]

Recap: สัมมนาออนไลน์ IT Risk Management Audit การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตามข้อกำหนดของ คปภ.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Preparing and Executing a Successful IT Risk Management Audit for Insurance Industry” การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตามข้อกำหนดของ คปภ. นำโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน IT Risk Management [...]

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศ คปภ.

บริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT RISK Management Audit ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 ที่มาและความสำคัญ ด้วยเหตุที่บริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย หลายแห่ง ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า เช่น การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการเงินและบัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นย่อมนำความเสี่ยงแฝงมาด้วย กระบวนการ [...]