ACinfotec Training Center

ACinfotec ขอเสนอหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหามาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั้งทฤษฎี เทคนิค และสาระน่ารู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

TRAINING CALENDAR 2022 

TRAINING CALENDAR 2023

Date/Time Course
19/10/2022 - 21/10/2022 ITIL 4 Foundation (Thai) Exam Bundle
20/10/2022 - 21/10/2022 PCIP (PCI Professional) (Thai) Exam Excluded