ACinfotec Training Center

ACinfotec ขอเสนอหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหามาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั้งทฤษฎี เทคนิค และสาระน่ารู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

TRAINING CALENDAR 2023