การอนุวัติ CMMI ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค มีความสนใจในการส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์นำเอากรอบการทำงาน (Framework) ที่เรียกว่า “Capability Maturity Model Integration” หรือ “CMMI” มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของตนมาเป็นเวลากว่าแปดปีแล้ว  โดยเริ่มตั้งแต่นำผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Institute หรือ SEI) มาสอนหลักการเรื่อง SW-CMM รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์และพัฒนาผู้ประเมิน  แม้ว่าต่อมา SW-CMM จะเปลี่ยนมาเป็น CMMI  แต่ทางซอฟต์แวร์พาร์คก็ยังคงไม่ทอดทิ้งแนวคิดนี้  จนเป็นที่มาของโครงการอุดหนุนบริษัทซอฟต์แวร์ของไทยให้นำ CMMI ไปใช้ให้มากขึ้น [...]