Portfolio

>Portfolio>

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 (Information Security Management [...]

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”

, , ,

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายชัยวุฒิ [...]

IRPC ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

IRPC ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน พร้อมคณะ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ คุณ ปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC [...]

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ คุณ Shiv Srivastava : Senior Vice President [...]

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

, , , ,

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant และ คุณกันตินันท์ สังขจันทร์ Cybersecurity and Privacy Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดบรรยาย “CYBER VISION [...]

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)

, ,

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้   [...]

CKPower ผู้นำโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

CKPower ผู้นำโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน ตัวแทนผู้บริหาร และทีมที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information [...]