Bomgar Privileged Access ทำงานอย่างไร? 

Bomgar Privileged Access ทำให้ผู้ดูแล Security ขององค์กรสามารถที่จะควบคุม มอนิเตอร์ หรือจัดการการเข้าถึงสินทรัพย์หรือระบบที่มีความสำคัญขององค์กรได้อย่างง่ายได้ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเป็น พนักงานภายในบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก

Highlighted Features

1. Privileged Access Control Picture01

ควบคุมการ Remote เข้าใช้งานสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมสิทธิ์การ Remote เข้าใช้งานสินทรัพย์ขององค์กร

2. Product Security Picture01

ควบคุมสิทธิ์การ Remote เข้าใช้งานสินทรัพย์ขององค์กร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ

3. Consolidated Access Pathways Picture01

รวบรวมวิธีการการเข้าถึงสินทรัพย์ไว้ในภายในเครื่องมือเดียว

4. Cloud & Virtualization Security Picture01

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึง IaaS Account ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

5. Mobile & Web Console Picture01

สามารถเข้าถึง สินทรัพย์ได้โดยง่ายดายจากทั้ง Mobile Device หรือ Web Browser

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected]