Monthly Archives: October 2008

>>October

แนวปฏิบัติและการตีความ : ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 (ตอนจบ)

ในบทความสองตอนที่แล้วนั้น ได้มีการตีความ “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550” ทั้งในส่วนเนื้อหา และภาคผนวกไปแล้ว ดังนั้น บทความในตอนสุดท้ายนี้จึงเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น กรณีศึกษา (Case Study) Question: กรณีที่องค์กรมีขนาดเล็กมาก เช่น มีเครื่อง PC ไม่กี่เครื่อง ต่ออินเทอร์เน็ตแบบ ADSL และมีผู้ใช้งาน Share กันใช้เครื่อง PC เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้อีเมล์แบบ Share กันด้วย ควรจะดำเนินการอย่างไร Answer: สำหรับองค์กรขนาดเล็ก การจะลงทุนตั้ง Log Server หรือซื้อบริการManaged Security Service ดูจะเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมนัก ดังนั้นควรดำเนินการในลักษณะที่พอเหมาะพอควร แต่ในขณะเดียวกันก็ครบถ้วนตามที่ พรบ.ต้องการ ดังนี้ ประเด็น การดำเนินการ การเก็บ Log ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ปกติองค์กรขนาดเล็กมักจะ Share อินเทอร์เน็ตโดยใช้ ADSL [...]

แนวปฏิบัติและการตีความ : ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 (ตอนที่ 2)

นอกจากส่วนเนื้อหาของประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 แล้ว ประกาศฯ ฉบับนี้ยังมีส่วนของภาคผนวกแนบท้ายที่มีความสำคัญอีกด้วย   ภาคผนวก ก  แนบท้ายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 .................................... อธิบายประเภทของผู้ให้บริการ โดยมีการให้ตัวอย่างของผู้ให้บริการที่เข้าข่ายต้องจัดเก็บ Log ตาม พรบ. ภาคผนวก ข  แนบท้ายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ....................................  2 ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการตามประกาศข้อ [...]

แนวปฏิบัติและการตีความ : ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 (ตอนที่ 1)

บทนำ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บนั้นทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของเอกสารนี้มีรากฐานมาจากการตีความกฎหมายและการทำงานจริงของที่ปรึกษาของเอซีอินโฟเทค กรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือความไม่แน่ใจ องค์กรควรยึดถือข้อกฎหมายเป็นหลัก แนวปฏิบัติและการตีความ ข้อ 1 ชื่อของประกาศ ข้อ 2 วันบังคับใช้ ข้อ 3 รัฐมนตรีรักษาการ ข้อ 4 คำจำกัดความ “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า           (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น           (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น “ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ [...]