Roadshow to Mahanakorn University of Technology

ทีม Pentesters ได้จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง Q206 อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีหัวข้อบรรยาย 3 หัวข้อหลักได้แก่ 1. Welcome to Security World: สิ่งที่น่าสนใจ ปัญหาและความท้าทายในโลก Security 2. [...]