Ep.1 ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISO 27002 เวอร์ชันใหม่

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรการควบคุมในมาตรฐานฉบับนี้ถือว่าเป็นชุดมาตรการควบคุมที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยเองนั้นมาตรฐานฉบับนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลบนเว็บ ISO ที่มีการสำรวจองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉบับนี้ http://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/Survey-data/iso_27001_iso_survey2015.xls เป็นข้อมูลที่ทำการสำรวจเมื่อปี 2015 จากข้อมูลในช่วงปีนั้นประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานเกือบ 200 องค์กร โดยคาดการณ์ว่าปัจจุบันในปี 2021 องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในประเทศไทยอาจจะมีมากกว่า 400 องค์กร เนื่องจากหลายหน่วยงานกำกับในประเทศไทยได้นำมาตรฐานฉบับนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของประกาศด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการกำหนดให้องค์กรภายใต้การกำกับดูแล ต้องขอการรับรองมาตรฐานฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ [...]