ACinfotec_จัดอบรมหลักสูตร Introduction to BCMs ให้แก่บริษัท บสก. จำกัด

ACinfotec - เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. ในหลักสูตร Introduction to BCMs ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บสก.จากทั่วประเทศกว่า 200 ท่าน เดินทางมาเพื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าผู้บริหารระดับไม่เห็นถึงความสำคัญ และในวันนั้นมี คุณวีระ ดิษยะกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นเกียตริกล่าวเปิดการอบรม [...]