บทวิเคราะห์ พรฎ. ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

บทวิเคราะห์ พรฎ. ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2553 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับจากวันที่ประกาศ หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 โดย ทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด โครงสร้างของกฎหมาย หมายเหตุ: เนื้อความในตารางไม่ใช่ข้อความในกฎหมาย แต่เป็นคำอธิบายจากการวิเคราะห์กฎหมาย บทวิเคราะห์ กฎหมายนี้เป็นกฎหมายลำดับรองซึ่งตราขึ้นเพื่อสนับสนุนความตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. [...]