ISO 27701 (Privacy Information Management) Requirements and Guidelines

ISO 27701 เป็นส่วนเพิ่มเสริม (Extension) มาจากมาตรฐาน ISO 27001 ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO 27002 แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ แต่สำหรับ ISO 27701 จะเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมดูแล ใช้งานและการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างเป้าหมายและกระบวนการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายผ่าน Model Plan, Do, Check, Act (PDCA) ซึ่งใน ISO 27701 จะเรียกระบบนี้ว่า Privacy [...]