Privacy

>Privacy

ความสัมพันธ์ระหว่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR และ ISO 27701

*บทความนี้ถูกเขียนในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บทนำ หลายท่านอาจได้ยินเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, General Data Protection Regulation (GDPR) และ ISO 27701 ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy ที่ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกัน                "แล้วทั้ง 3 สิ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร" หากทุกท่านลองเปิดดู พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [...]

สรุปใจความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้ประกอบการควรรู้

ISO 27701 เป็นส่วนเพิ่มเสริม (Extension) มาจากมาตรฐาน ISO 27001 ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO 27002 แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ แต่สำหรับ ISO 27701 จะเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมดูแล ใช้งานและการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างเป้าหมายและกระบวนการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายผ่าน Model Plan, Do, Check, Act (PDCA) ซึ่งใน ISO 27701 จะเรียกระบบนี้ว่า Privacy [...]

ISO/IEC 27017:2015 แนวปฏิบัติมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยบนบริการคลาวด์ (Information technology –Security techniques – Code of practice for information security controls Based on ISO/IEC 27002 for cloud services)

บทนำ ด้วยวิวัฒนาการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ในปัจจุบันการใช้บริการคลาวด์ (cloud service) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้เกิดมีผู้ให้บริการ (cloud service providers) หลายรายในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการเหล่านั้นมีการวางมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่บนคลาวด์ (cloud computing) ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก ทั้งในแง่การประเมิน และการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ อันเนื่องมาจากการออกแบบเชิงเทคนิค การใช้งาน และการกำกับดูแล ที่ล้วนส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อทรัพยากรของคอมพิวเตอร์  [...]

สรุปใจความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้ประกอบการควรรู้

นอกจาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “พ.ร.บ. ไซเบอร์” จะมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยังมีอีกกฎหมายหนึ่งที่คลอดมาพร้อมกัน คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และทำให้เกิดข้อสงสัย ตั้งคำถามว่า แต่ละองค์กรต้องความพร้อมอย่างไรให้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายเหล่านี้  แม้ว่าชื่อของ พ.ร.บ. เมื่ออ่านแล้ว ทำให้มองไปที่ “การคุ้มครอง” [...]