ACinfotec Training Center

ACinfotec ขอเสนอหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหามาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั้งทฤษฎี เทคนิค และสาระน่ารู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Date/Time Course
11/12/2018 - 14/12/2018 CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control
13/12/2018 - 14/12/2018 PECB Certified GDPR Foundation *New