glo

>glo

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) พิธีรับมอบประกาศนียบัตรของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งศูนย์หลักและศูนย์สำรอง เนื่องด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากเวอร์ชั่น 2005 ไปเป็นเวอร์ชั่น 2013 เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทางทีมที่ปรึกษา [...]