Simulation Game

>>Simulation Game

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย

, ,

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรม CMX 2021 (Capital Market Cyber Exercise 2021) ภายใต้ชื่อ “RISE OF THE DEFENDER” ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับภาคอุตสาหกรรม (Capital [...]