2022

>2022

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)

, ,

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้   [...]

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย   จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยทางตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น     ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec [...]