Project Description

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยมี คุณอิศรา โล่สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปสายปฏิบัติการ เป็นผู้มอบฯ

 

ISO 27001 คือ มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่องค์กรพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และทรัพย์สินด้านสารสนเทศที่สำคัญให้พ้นจากภัยคุกคาม และความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

เอซีอินโฟเทค ในฐานะทีมงานที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 จึงขอแสดงความยินดีกับ ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริการทางการเงินออนไลน์ ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบบาทเน็ต ฯลฯ เพื่อตอบรับกับนโยบายด้านความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ติดต่อเราได้ที่นี่