Project Description

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐานระบบระดับโลก โดยมาตรฐานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสากล สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทุกระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวรพงศ์ เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “เฮงลิสซิ่ง ได้ให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์สำคัญ และเป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อ จึงได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล และสารสนเทศ ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วน และปลอดภัย ในการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นได้ว่า ลูกค้าและคู่ค้าสามารถทำธุรกิจทางการเงินได้อย่างมั่นใจ ในระบบความปลอดภัยทุกขั้นตอน ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่งของเฮงลิสซิ่ง”

คุณสุพจน์ ภู่ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเสริมว่า “เฮงลิสซิ่ง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในครั้งนี้นั้น เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งผู้บริหารระดับสูงที่ผลักดันนโยบาย จัดตั้งคณะทำงานบริหารร่วมกับทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยดำเนินการปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป”

เอซีอินโฟเทค จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ที่ได้เป็นบริษัทด้านสินเชื่อผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) แห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
(1) http://www.hengleasing.com/บริษัท-เฮงลิสซิ่ง-รับมอบ/
(2) https://www.acinfotec.com/security-management-iso-27001/

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ติดต่อเราได้ที่นี่